វគ្គនេះត្រូវបានរៀបចាំយ៉ាងពិសេសសំរាប់អ្នកដែលចាប់ផ្តើមរៀនកម្មវិធី Onshape តំបូង

What you will learn

 

មេរៀននេះត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងសំរិតសំរាំងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក

លោកអ្នកចំណាយពេលវេលាតិចក្នុងការរៀន

ការពន្យល់មួយៗតាមលំដាប់

វគ្គនេះត្រូវបានរៀបចាំយ៉ាងពិសេសសំរាប់អ្នកដែលចាប់ផ្តើមរៀនកម្មវិធី Onshape

ក្រោយពេលបញ្ចប់វគ្គសិក្សានេះលោកអ្នកមានទំនុកចិត្តទៅលើការប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះ

កម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលកំពុងពេញនិយម សំេរាប់ការបង្កើតវត្ថុជាលក្ខណះ3D

លោកអ្នកនឹងរៀនពីការប្រើប្រាស់ Tool នីមួយៗ

លោកអ្នកនឹងរៀនពីការ Model វត្ថុមួយចំនួនទៀតផង

នៅក្នុងវគ្គសិក្សានេះនិស្សិតនឹងទទួលបានការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Onshape ស្ទាត់ជំនាញ

Description

 

Onshape គឺជាកម្មវិធី Computer Aided Design(Cad Software) វាតំណើរការលើ Web browser មានន័យថា យើងអាច តំណើរការបានគ្រប់ទីកន្លែង នឹង គ្រប់ពេលវេលា នូវពេលយើងមាន អ៊ីនទ័រណែត ឬ WIFI ។ អ្វីដែលកាន់តែពិសេសគឺ វាអាចតំណើរការ លើរ app android នឹង iOS

នៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងសិក្សាដូចជា

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការប្រាស់ Sketching 2D profiles

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការប្រាស់ Line

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការប្រាស់ Circle

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការប្រាស់ Rectangle

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការប្រាស់ Arc

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការប្រាស់ Spline

 • លោកអ្នក នឹងរៀនពី ការប្រាស់ Polygon

 • លោកអ្នក នឹងរៀនពី ការប្រាស់ Point

 • លោកអ្នក នឹងរៀនពី ការប្រាស់ Text

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការប្រាស់ Use/Project

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការប្រាស់ Construction

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការប្រាស់ Trim

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការប្រាស់ Split

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការប្រាស់ Offset

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី Show constraint

 • លោកអ្នក នឹង រៀន Isometric

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការប្រាស់ Adding dimensions

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការប្រាស់ Projecting Sketches

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការប្រាស់ Extruding shapes

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការប្រាស់ Creating shells

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការប្រាស់ Adding fillets

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការប្រាស់ Adding holes

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការប្រាស់ Creating chamfers

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការប្រើប្រាស់ Revolve

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការប្រាស់ Offsetting work planes

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការប្រាស់ Editing sketches

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការប្រាស់ Creating sweeps, revolves and lofts

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ចំនុចចាប់ផ្តើម រហូតដល់អាចប្រើប្រាស់ កម្មវិធីនេះបាន

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការប្រើប្រាស់ Tool នីមួយៗ

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការបង្កើតឯកសារ

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការប្រើប្រាស់ Feature នីមួយៗ

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពីការផ្គុំ Parts ទៅជា Object តែមួយ

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការប្រើប្រាស់ប្លង់

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការប្រើប្រាស់ Boolean

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពីការ Export document

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការប្រើប្រាស់ Navigation

 • លោកអ្នក នឹង រៀនក្នុង ការផ្លាស់ប្តូរ Unit

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការបង្កើត Part Studio

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការបង្កើតAssembly

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពីការ hide ប្លង់

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការប្រាស់ 2D នឹង 3D Mode

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការប្រើប្រាស់ Constraint

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការប្រាស់ Transform

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការប្រើប្រាស់ Pattern

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការប្រើប្រាស់ Mirror

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការប្រើប្រាស់ Split

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការប្រើប្រាស់ delete part

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការប្រើប្រាស់ move face

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី ការប្រើប្រាស់ View Cup

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពីការ Rename Part

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពីការ Show detention

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពី Suppress

 • លោកអ្នក នឹង រៀនពីការ Edit Sketch

 •  
English
language

 


Get Instant Notification of New Courses on our Telegram channel.


Content

 
ការណែនាំពី Tool 2D
ការស្វែងយល់ពី Interface របស់កម្មវិធី Onshape
Navigation
ការស្វែងយល់ពីការប្រប្រាស់ View Cube
ការស្វែងយល់ពីប្លង់ (Plane)
ស្វែងយល់ពី Sketch
Line Tool
Rectangle Tool
Circle Tool
Arc Tool
Polygon Tool
Spline Tool នឹង Point
Text Tool
Construction Tool
Fillet នឹង Trim Tool
Offset Tool
Mirror Tool
Rename document នឹង Workspace units
ការប្រើប្រាស់ Use Tool នឹង Intersection Tool
ការប្រើប្រាស់ Linear Pattern Tool នឹង Circular Pattern Tool
ការប្រើប្រាស់ Transform Tool
ការ Insert DXF or Insert DWG នឹង Insert Image
ការប្រើប្រាស់ Dimension Tool
ការប្រើប្រាស់ Constraint (Coincident, Concentric, Parallel)
ការប្រើប្រាស់Constraint (Tangent, Horizontal, Vertical, Perpendicular, Equal)
Enroll for Free

 

💠 Follow this Video to Get Free Courses on Every Udemy Topics! 💠